Obchodní podmínky | HANAVoP

HanaVOP  /  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel internetového obchodu: Výrobní a obchodní podnik HANA CZ spol. s r. o.
Sídlo a provozovna společnosti: Lesní 2116/57, 741 01 Nový Jičín
IČO: 268 14 218  DIČ: CZ26814218

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedená Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C,
vložka číslo 25674 .

Bankovní spojení: FIO banka a.s., pobočka Nový Jičín , číslo účtu 2200991063 / 2010
Telefonní kontakt: +420 556 708 879,+420 556 715 510
Email: info@hanavop.czobjednavka@hanavop.czreklamace@hanavop.cz


Nákupní doba internetového obchodu :
pondělí-neděle: 00.00 – 24.00hod.

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.hanavop.cz, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Výrobní a obchodní podnik HANA CZ,s.r.o.(dále jen Dodavatel)a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující,odběratel). 

Zboží a výrobky  podniku jsou prodávány pouze fyzickým a právnickým ekonomickým subjektům , tzv. "IČařům". ( B2B prodej - bez možnosti nákupu konečným zákazníkům - spotřebitelům.)

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hanavop.cz Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.3. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn(potvrzením o přečtení obch.podmínek před odesláním objednávky)a má tak možnost se s nimi seznámit.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.  Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě hanavop a kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu. 

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete výrobky a zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku bez DPH i s DPH  a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.


2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu, včetně platného IČ a Dič. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.


2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje odběratele o přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení o doručení a přijetí objednávky dodavatelem.


2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující.


2.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.


3. Platební podmínky a cena zboží
3.1. Informace o cenách uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

3.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.(„objednávka se zpracovává").
3.3. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Příkaz k úhradě (ZF)". Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem – Fakturou.


Způsoby plateb:

- on-line kartou / bezhotovostním bankovním převodem přes platební bránu Gopay,
   převodem na účet (příkazem k úhradě - zálohovou fakturou)
- popř. platbou "na fakturu se splatností" - po dohodě s vedením podniku je tato možnost platby     umožněna firmám,podnikům,úřadům státní zprávy apod. na základě zaslané "office" objednávky na obchodní oddělení podniku, e-mail: objednávka@hanavop.cz

-dobírkou (hotovost je oprávněn převzít pracovník dopravní společnosti, vystaví řádný doklad           o převzetí částky - platba možná i kartou)

hotově (osobní odběr po dohodě) EXPEDICE podniku, Lesní 2116/57, 74101 Nový Jičín.

3.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy(není-li dohodnuto jinak.)

3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.)
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
3.6. Případné slevy z cen zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat
s již zvýhodněnými cenami zboží („ zboží v akci").
Při jednorázových vyšších odběrech výrobků podniku poskytujeme slevy k cen katalogových, poptávky prosím zasílejte elektronicky na e-mail:kalulace@hanavop.cz
3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží
4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele odbaveny v co nejkratším termínu. Zboží skladem obvykle ještě týž den (pokud je objednávka doručena do 11:00dopoledne v pracovní dny).
Pokud zboží skladem není (nebo jej vyrábíme či upravujeme dle požadavku zákazníka) a ve výjimečných případech může být dodací lhůta  delší, info zasíláme pak telefonicky/e-mailem.
4.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Přepravce dodá zásilku v součinnosti s kupujícím za první uzamykatelné dveře.
4.3. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel prostřednictvím smluvních přepravních služeb (ČP a PPL.) Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, která slouží zároveň jako dodací  a záruční list.
4.4. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách hanavop.cz v sekci doprava.
4.5. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně překontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží - doporučujeme zásilku nepřebírat ,nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě podstatně urychlí řešení případné reklamace.
4.6. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u  výrobků s plexiskla i samotné výrobky (stojánky,tabulky,kapsy aj.) balené v čiré fólii.
4.7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email reklamace@hanavop.cz Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
4.8. Společnost Výrobní a obchodní podnik HANA CZ,s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na své provozovně EXPEDICE v Novém Jičíně a to v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury.


5. Výměna zboží
5.1. Odběratel má možnost ( po dohodě s dodavatelem) do 5 dnů od převzetí zboží toto vyměnit za jiné pokud např. objednal  špatný typ nebo  rozměr vyrobku. Veškeré náklady na výměnu (včetně dopravy) v těchto případech nese výhradně odběratel.
5.2. Kupující může zrušit objednávku i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 556 708 879),nebo na emailu: objednavka@hanavop.cz

 

6.  Záruka

6.1.1. Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 6 měsíční záruční době .

 6.1.2. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení , neopatrné manipulace nebo nevhodným umístěním výrobků v rozporu s doporučením(např.u plexi tabulek,plexi kapes) instalací do exteriéru - může dojít k částečnému poškození(deformaci) výrobků vlivem střídání vysokých/nízkých teplot a pohlcením vzdušné vlhkosti. 

7. Vyřízení reklamace
7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak písemně nebo elektronicky,(e-mail: reklamace@hanavop.cz)uvede své kontaktní údaje a  popis závady. 

7.2. Kupující je vždy povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi - fakturou). 

8. Ochrana osobních údajů
8.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Název firmy, IČO a Dič, jméno a příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále společně vše jen jako „údaje o odběrateli").
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, včetně IČ a Dič) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

8.4. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
(vyjma údajů externím přepravním  službám, sloužícím k doručení objednaného zboží.)

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.6. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.7.1. Požádat dodavatele o vysvětlení
8.7.2. Požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

8.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na: info@hanavop.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky na tel. číslo : 556 708 879.

8.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

V Novém Jičíně dne 17.října 2017

 

Veškerý obsah internetového obchodu www.hanavop.cz je výhradně vlastnictvím společnosti: Výrobní a obchodní podnik HANA CZ, s.r.o. a nelze obsah šířit libovolně bez souhlasu autora dle zákona předpis č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
kalkulace
Kalkulace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací