Reklamace | HANAVoP

HanaVOP  /  Reklamace

Reklamace

Základní údaje

Provozovatel obchodu: Výrobní a obchodní podnik HANA CZ spol. s r.o.
Sídlo a provozovna společnosti: Lesní 2116/57, 741 01 Nový Jičín, CZ
IČO: 268 14 218 DIČ: CZ26814218

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka číslo 25674.

Bankovní spojení: FIO banka a.s. Pobočka Nový Jičín, číslo účtu 2200991063 / 2010.
Telefonní kontakt: +420 556 708 879
Email: reklamace@hanavop.cz

Otevírací doba e-shopu : www.hanavop.cz :
pondělí / neděle 00:00- 24:00hodin

1. Základní ustanovení
1.1. Dodavatelem je společnost Výrobní a obchodní podnik HANA CZ,s.r.o. IČO: 268 14 218, DIČ:CZ26814218.

1.2. Kupující je subjekt, který s dodavatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupujícím může být pouze podnikatel či jiný ekonomický subjekt s platným IČ..

2. Převzetí zásilky při dodání přepravcem
 
2.1. Kupujícím, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost pásky s firemním logem, řádné uzavření krabic, počet ks kart.balíků) podle přiloženého přepravního listu.

2.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit dodavateli na adresu reklamace@hanavop.cz

2.3. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu dodavateli - nejdéle  pak  do 3dnů! od převzetí .
Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku(výrobků), včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupní faktury nebo objednávky na adresu : reklamace@hanavop.cz.
Obratem Vás budeme informovat o dalším postupu.

3. Záruční list
3.1. U výrobků podniku slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka). 
 
4.1.Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.
 

4.2. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a špatné  instalaci dodaných produktů.


5. Vyřízení reklamace
5.1. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele  bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak písemně nebo elektronicky, kdy uvede své kontaktní údaje, popis závady.

5.2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi-fakturou). 
5.3. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

6.1. Reklamaci odběratel uplatní u dodavatele na adrese : Výrobní a obchodní podnik HANA CZ,s.r.o.
Reklamační oddělení, Lesní 2116/57, 741 01 Nový Jičín, e-mail: reklamace@hanavop.cz 6.2. Doporučený postup jak odeslat výrobek k reklamaci dodavateli :

6.2.1. Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nejjistější přepravní obal bývá původní obal k výrobku, který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě. V případě, že již tento obal nemáte, doporučujeme použít jakýkoliv, který splní funkci ochrany před poškozením. Výrobek je nutno posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení. Nezasílejte na dobírku – zásilka bude odmítnuta.
6.2.2. Pro rychlou identifikaci a efektivní řešení přidejte k výrobku kopii prodejního dokladu (faktura), dále průvodní dopis, ve kterém popíšete závadu

Výrobek zašlete na adresu našeho reklamačního oddělení:

Výrobní a obchodní podnik HANA CZ,s.r.o.
Reklamační oddělení
Lesní 2116/57,
741 01 Nový Jičín, CZ

 

6. Závěrečné ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 17.října 2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené kupní smlouvy nemá vliv, pro ně platí znění reklamačního řádu v době uzavření smlouvy).

V Novém Jičíně dne 17.října 2017

Veškerý obsah internetového obchodu www.hanavop.cz je výhradně vlastnictvím společnosti: Výrobní a obchodní podnik HANA CZ, s.r.o. a nelze obsah šířit libovolně bez souhlasu autora dle zákona předpis č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

 

kalkulace
Kalkulace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací